Giá Phòng

STT Phòng số Loại phòng DVT Giá (VNĐ)
1 Số 1 VIP Giờ 70.000
2 Số 2 VIP Giờ 80.000
3 Số 3,4,5 VIP Giờ 70.000